Dotacje dla rolnictwa

Sektorowy Program Operacyjny - restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

W ramach programu dotacje można uzyskać na:

 • zakup, budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących produkcji rolnej oraz przechowywania i magazynowania produktów rolnych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej i wyposażenia,
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub narzędzi do produkcji rolnej,
 • zakup gruntów rolnych wraz nasadzeniami lub naniesieniami, w części stanowiącej nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych projektu,
 • zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich,
 • wyposażanie pastwisk,
 • zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych,
 • zakup, instalację lub budowę urządzeń do nawadniania upraw,
 • zakup, instalację lub budowę urządzeń służących ochronie środowiska,
 • koszty ogólne związane z realizacją projektu, np. :przygotowanie dokumentacji technicznej, na bycie patentów lub licencji.

Wysokość pomocy finansowej:

Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić do 50% łącznych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 300 000 PLN na jeden podmiot w okresie trwania programu.

UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

Cele działania jest ułatwienie założenia lub przejęcia gospodarstw przez młodych rolników oraz wsparcia modernizacji tych gospodarstw. Pomoc finansową można otrzymać miedzy innym na:

 • dostosowanie do wymogów rynku oraz poprawy dochodowości gospodarstwa poprzez poprawę jakości, zmianę profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji oraz wydajności pracy,
 • poprawę warunków higienicznych i bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Wysokość pomocy finansowej:

Wysokość dotacji w ramach niniejszego działania wynosi 50 000 PLN .

POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH

W ramach działania wspierane będą projekty dotyczące:

 • budowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli (wraz z infrastrukturą techniczną): produkcyjnych, magazynowych, kontroli laboratoryjnej, socjalnych lub do prowadzenia handlu hurtowego,
 • zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń do magazynowania lub przygotowania artykułów rolnych do przetwarzania, zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności,
 • zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń do przetwarzania artykułów rolnych,
 • zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń do magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,
 • zakupu lub instalacji aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, w tym oprogramowania,
 • zakupu środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub gospodarki magazynowej w zakładzie,
 • zakupu specjalistycznych środków transportu związanych z dostawą surowca lub zbytem produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,
 • inwestycji dotyczących ochrony środowiska, przynoszących wymierny efekt ekologiczny, np.: budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, budowy lub modernizacji kotłowni,
 • koszty ogólne tj. koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu, np.: nabycie patentów i licencji, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz ekonomicznej.

Wysokość pomocy finansowej:

Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić do 50% łącznych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 20 000 000 PLN na jeden podmiot w okresie trwania programu. Ponadto wielkość pomocy finansowej na realizację jednego projektu, nie może być niższa niż 100 000 PLN.

Pomoc na inwestycje będzie udzielana podmiotom, które prowadzą działalność między innymi w sektorach:

 • przetwórstwa mleka i wyrób serów,
 • produkcji mięs,
 • produkcji konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i krwi,
 • przetwórstwa owoców i warzyw,
 • produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich,
 • sprzedaży hurtowa kwiatów i roślin,
 • sprzedaży hurtowa owoców i warzyw,
 • pakowania jaj.

Strona Główna  
O firmie  
Oferta  
Książka  
Dotacje - przedsiębiorcy
Dotacje - rolnictwo  
Szkolenia  
Kontakt  
www.webdesign.kom.pl - tworzenie stron internetowych